Buscar este blog

lunes, 3 de noviembre de 2014

tdt lleida subvencions

Informació que ens ha fet arribar el Negociat de Tramitació de Telecomunicacions, Servei de Telecomunicacions Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.


En data 1/11/2014 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 920/2014, de 31 d’octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar les despeses derivades de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l’alliberament del dividend digital. Podeu consultar el contingut aquí.

Aquesta disposició estableix els diferents aspectes relatius al pla d'ajuts per adaptacions al dividend digital, per bé que resta pendent la publicació de la convocatòria que determinarà el termini per a la presentació de les sol·licituds de subvenció. Les principals característiques són les següents:

Article 4. Actuacions subvencionables
Les subvencions es pagaran per a edificacions regides per comunitats de propietaris que necessitin adaptar-se al dividend y que ho facin entre l’1 de juny de 2014 i 30 de juny de 2015.

Article 6. Beneficiaris
 • Beneficiàries les comunitats de propietaris d’edificis en règim de propietat horitzontal.
 • Una subvenció per comunitat, si bé aquesta podrà acumular diferents capçaleres, quan sigui el cas.
 • No podran accedir-hi comunitat que incorrin en alguna de les prohibicions previstes per la Llei General de Subvencions (per ex: condemnada a no poder rebre subvencions; subjecta a intervenció judicial; incompatibilitats; no estar al corrent obligacions tributàries o Seguretat Social; etc).
Article 8. Empreses instal·ladores
Les actuacions les han de fer empreses habilitades (tipus A o F).

Article 11. Imports de la subvenció
A.    100€ (Centrals programables)
B.    150€ (1 Múltiple digital)
C.   250€ (2 Múltiples digital)
D.   350€ (3 Múltiples digital)
E.    450€ (4 Múltiples digital)
F.    550€ (5 Múltiples digital)
L’annex determina el nombre màxim de Múltiples digital a canviar que, pel que fa a Catalunya són:
Barcelona 3; Girona 3; Lleida N 3; Lleida S 3; Tarragona N 3; Tarragona S 4
En cas d’edificis amb més d’una capçalera, l’import s’entendrà referit a cada una de les capçaleres.

Article 12. Òrgans competents
Red.es és competent per fer tot el procediment, inclosa la convocatòria.

Article 13. Procediment
 • Sol·licitud telemàtica. Comunicació per mitjans electrònics obligatòria.
 • Red.es farà publicitat de la convocatòria, establirà requisits, documentació i terminis de presentació (màxim 30 de juny de 2015).
 • Concessió de subvencions a partir de gener de 2015.
 • El sol·licitant serà el representant de la comunitat: president, administrador o instal·lador (caldrà acreditar representació).
 • Els documents a presentar seran còpies escanejades:
 • Factura amb el detall dels treballs realitzats
 • Butlletí de l’empresa instal·ladora on s’indiqui el nombre de capçaleres i número de Múltiples
 • Document acreditatiu del compte bancari de la comunitat de propietaris
 • Sol·licituds ateses per ordre de presentació fins que s’acabin els fons.
 • Tres mesos per resoldre. El silenci administratiu desestima.
Article 14. Obligacions beneficiaris
Guardar la factura original i tota la documentació relativa a la subvenció. Sotmetre’s a inspecció. Retornar la subvenció en cas d’incompliments (l’article 15 els detalla)
Salutacions, 


satelecelectro.com